ارتقاء استاندارد لبنیات ایران به سطح استاندارد اروپا

6 آبان, 1398

ارتقاء استاندارد لبنیات ایران به سطح استاندارد اروپا

به گفته شهریار دبیریان کارشناس کیفی صنعت لبنیات کشور، استاندارد محصولات لبنی ایران در سطح استانداردهای اروپایی قرار دارد. وی اظهار کرد برخی محصولات لبنی پس از بررسی های کیفی از سازمان دامپزشکی کد IR دریافت کرده اند و می توانند به کشورهای مختلف اروپایی از جمله روسیه صادر گردند. لازم به ذکر است استانداردهای مورد نظر کشور روسیه بسیار سختگیرانه می باشد. با این وجود، در حال حاضر خامه منجمد ۵۰% چربی و شیر غلیظ شده به این کشور صادر می شود که نشان از کیفیت و سلامت مناسب محصولات لبنی ایران دارد.

اشتراک در تلگرام