محصولات

پنیر پیتزا ۱۸۰ گرمی رنده شده
پنیر پیتزا ۵۰۰ گرمی رنده شده
پنیر پیتزا یک کیلویی سوپر مارکتی رویال
پنیر پیتزا دو کیلویی سوپر مارکتی رویال
پنیر پیتزا دو کیلویی ویژه (ظرفی)
پنیر پیتزا ۴۰۰ گرمی ورقه ای
پنیر پیتزا یک کیلویی ورقه ای
خمیر پیراشکی ساده
خمیر پیراشکی فلفلی